, ,

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Prinsip dan Praktik Ekonomi dalam Islam

oleh -2,215 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Prinsip dan Praktik Ekonomi dalam Islam yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya disebut..
a. Sewa menyewa
b. Muamalah *
c. Jual beli
d. Perbankan
e. Asuransi

2. Jual beli menurut syariat agama adalah..
a. Kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya *
b. Kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut sementara
c. Kesukarelaan sewa menyewa benda untuk memiliki benda tersebut selamanya
d. Kesepakatan tukar-menukar benda dengan cara curang untuk memiliki benda tersebut selamanya
e. Kebaikan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya

3. Penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat dan atas kehendak sendiri. Penyataan tersebut salah satu dari..
a. Rukun jual beli
b. Syarat jual beli *
c. Sunah jual beli
d. Syarat sewa menyewa
e. Rukun sewa menyewa

4. Prinsip yang harus dipegang oleh orang-orang yang menjalankan syirkah sesuai dengan hadist qudsi adalah..
a. Kerja sama sesuai perjanjian
b. Saling berbagi
c. Saling menguntungkan
d. Saling percaya *
e. Saling suka

5. Salah satu perbedaan antara asuransi umum dengan asuransi syari’ah adalah..
a. Asuransi syariah tidak ada keuntungannya, asuransi umum ada
b. Asuransi syariah bila mengundurkan diri modal dan keuntungan tetap diperoleh, sedang asuransi umum hanya modalnya itupun belum tentu *
c. Asuransi umum bila mengundurkan diri modal dan keuntungan tetap diperoleh, sedang asuransi bila mundur harus diikhlaskan
d. Asuransi umum menggunakan premi, sedang asuransi syariah tidak
e. Asuransi umum sifatnya bisnis, asuransi syariah sifatnya komersial

6. Khiyar majlis adalah..
a. Si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila terdapat cacat
b. Si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap di tempat jual beli *
c. Khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad
d. Ketetapan sepihak dari penjual untuk membatalkan transaksi tersebut
e. Melakukan jual beli barang yang dilarang oleh agama

7. Berikut ini adalah fungsi bank, kecuali..
a. Pusat penyediaan dan peredaran uang
b. Pusat pengawasan peredaran uang dan pengendalian inflasi
c. Tempat menyimpan, menabung, dan mengirim uang
d. Tempat peminjaman uang untuk kebutuhan sehari-hari
e. Lembaga yang memberi kredit kepada kreditur *

8. Mukhabarah adalah pelayanan ekonomi di bidang..
a. Perbengkelan
b. Pertanian *
c. Pertukangan
d. Pelayanan jasa
e. Perindustrian

9. Musaqqah adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan dua orang atau lebih dalam urusan..
a. Pelayanan jasa angkutan
b. Perdagangan barang-barang konsumtif
c. Penggarapan lahan tidur
d. Pengerjaan bangunan
e. Perawatan kebun *

10. Di bawah ini termasuk rukun jual beli dalam Islam kecuali..
a. Adanya penjual dan pembeli
b. Manfaat barang
c. Barang yang dibeli
d. Tempat jual beli *
e. Ijab qabul

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru

11. Syirkah ‘amal (kontribusi kerja) disebut juga..
a. Syirkah wujud
b. Syirkah mufawadah
c. Syirkah mudarabah
d. Syirkah inan *
e. Syirkah abdan

12. Pernyataan di bawah ini yang tepat adalah..
a. Membeli barang curian itu diperbolehkan karena bukan pelaku pencurian
b. Mencuri milik orang keluarganya sendiri tidak terkena hukuman sama sekali
c. Riba itu diperbolekan karena sama dengan jual beli
d. Allah menghalalkan jual beli dan riba
e. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba *

13. Danny, Aryo dan Bowo bekerja memborong menggali sumur dan menyepakati pembagian upahnya. Kerjasama seperti ini dinamakan..
a. Syirkah abdan *
b. Syirkah inan
c. Muzaraah
d. Mukhabarah
e. Qirad

14. Seseorang yang mempunyai modal tetapi tidak bisa untuk menjalankan, kemudian diberikan kepada orang lain untuk menjalankan modal tersebut, laba dibagi sesuai perjanjian. Kerja sama ini disebut..
a. Muzaraah
b. Syirkah Wujuh
c. Mufawadah
d. Musaqqah
e. Mudarabah *

15. Syirkah ‘Inan terdapat pembagian laba dan kerugian. Kerugian ditanggung menurut pada..
a. Besar kecilnya modal yang digunakan *
b. Tinggi rendahnya pendidikan
c. Banyak sedikitnya pekerjaan
d. Tinggi rendahnya pangkat
e. Lamanya masa kerja

16. Perekonomian Islam mengatur harta manusia agar selalu mengalir, tujuannya adalah..
a. Manusia bisa belanja sebanyak-banyaknya
b. Manusia bisa menabung sebesar-besarnya
c. Manusia dapat melanjutkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah SWT *
d. Manusia dapat memiliki fasilitas hidup yang diinginkan
e. Manusia dapat memberikan warisan yang besar untuk keluarganya

17. Hukum berniaga di dalam Al Qur’an yang menjelaskan bahwa orang beriman dilarang berniaga dengan cara yang bathil atau salah. Penjelasan tersebut terdapat di dalam surat..
a. An-Nisa ayat 29 *
b. Ad-Dzariyat ayat 56
c. Al-Hasyr ayat 7
d. Al-Baqarah ayat 285
e. Fathir ayat 28

18. Perhatikan pernyataan berikut:
1) Tidak menimbulkan mudharat
2) Tidak ada unsur menipu
3) Tidak ada gharar
4) Saling percaya
5) Saling mencintai
Dari pernyataan di atas yang merupakan syarat dalam melakukan muamalah antara lain..
a. 1, 2, 4, dan 5
b. 2, 3, 4, dan 5
c. 1, 3, 4, dan 5
d. 1, 2, 3, dan 4 *
e. 1, 2, 3, dan 5

19. Penggunaan kartu kredit. Saat pengguna kartu kredit membeli barang senilai 1 juta dan tidak mampu membayar penuh saat jatuh tempo, maka penguna diharuskan membayar bunga atas tunggakan kartu kreditnya tersebut. Peristiwa di atas merupakan contoh praktek..
a. Riba Yad
b. Riba qard
c. Riba fudul
d. Riba nasi’ah *
e. Riba jalalah

20. Seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian ada seseorang yang ingin membeli, tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya berapakah harga yang harus dibayarkan. Merupakan contoh praktek..
a. Riba qardi
b. Riba yad *
c. Riba fudul
d. Riba nasi’ah
e. Riba jalalah

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Iman kepada Rasul Allah

21. Syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (amal), tanpa kontribusi modal (amal). Merupakan contoh syirkah..
a. Syirkah abdan *
b. Syirkah inan
c. Syirkah wujuh
d. Syirkah mufawadah
e. Syirkah mudhorobah

22. Kerja sama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujuh) seseorang di tengah masyarakat. Merupakan contoh syirkah..
a. Syirkah abdan
b. Syirkah inan
c. Syirkah wujuh *
d. Syirkah mudharabah
e. Syirkah mufawadah

23. Kerja sama antara pemilik kebun dan petani di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Merupakan praktek..
a. Mukhabarah
b. Muzara’ah
c. Mudharabah
d. Musyarakah
e. Musaqah *

24. Pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Pernyataan tersebut pengertian dari..
a. Wadi’ah
b. Mudharabah
c. Nasi’ah
d. Qardul hasan *
e. Murabahah

25. Jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah tersebut dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak unuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Pernyataan di atas merupakan prinsip dari..
a. Qardul hasan
b. Wadi’ah *
c. Musyarakah
d. Murabahah
e. Mukhabarah

26. Umat Islam di dalam melakukan kegiatan ekonomi dapat memperoleh hasil yang halal dan berkah apabila..
a. Melakukannya sesuai tradisi
b. Melakukan sesuai kebiasaan
c. Melakukan sesuai prinsip syari’ah islam *
d. Melakukannya sesuai keinginan
e. Melakukannya sesuai naluri

27. Di bawah ini adalah prinsip dan praktik kegiatan ekonomi Islam, kecuali..
a. Dilakukan secara sukarela
b. Dilakukan untuk memperkaya diri *
c. Dilakukan dengan penuh tanggungjawab
d. Dilakukan secara jujur
e. Dilakukan secara amanah

28. Di bawah ini yang bukan merupakan rukun dalam jual beli adalah..
a. Adanya penjual
b. Adanya pembeli
c. Adanya barang
d. Adanya modal *
e. Adanya ijab dan qabul

29. Jual beli dengan menggunakan barang najis seperti: darah, bangkai, khamar, dan sejenisnya adalah jenis jual beli yang haram karena..
a. Cara yang dilakukan
b. Proses yang dilakukan
c. Harga yang diterapkan
d. Pelanggan yang setia
e. Barang yang dijual belikan *

30. Bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang disebut..
a. Riba *
b. Syirkah
c. Al-bai’
d. Ijab qabul
e. Khiyar

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Prinsip dan Praktik Ekonomi dalam Islam semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.

No More Posts Available.

No more pages to load.