, ,

Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Iman kepada Rasul Allah

oleh -2,243 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Iman kepada Rasul Allah yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Kata rasul menurut bahasa mempunyai arti..
a. Orang Suci
b. Wakil Allah
c. Utusan *
d. Risalah
e. Surah

2. Perbedaan antara rasul dengan Nabi adalah..
a. Keduanya memiliki kitab yang berbeda
b. Nabi wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan rasul tidak
c. Rasul termaktub dalam al quran, sedangkan nabi tidak
d. Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya, sedangkan nabi tidak
e. Rasul diberi kitab, sedangkan nabi tidak

3. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat wajib bagi rasul adalah..
a. Sidik
b. Tabligh
c. Khianat *
d. Fahtanah
e. Amanah

4. Seorang rasul harus mempunyai intelegensi atau kecerdasan yang tinggi, maka mustahil baginya bersifat..
a. Amanah
b. Fathanah
c. Kitman
d. baladah *
e. Tabligh

5. Jumlah rasul yang termaktub dalam Al-Qur’an adalah..
a. 10
b. 315
c. 20
d. 25 *
e. 114

6. Di bawah yang tidak termasuk rasul Ulul Azmi adalah Nabi..
a. Ibrahim As
b. Ismail As *
c. Musa As
d. Isa As
e. Nuh As

7. Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah artinya menjadi..
a. Pembawa kebenaran
b. Penegak keadilan
c. Penyampai wahyu
d. Pemberi peringatan
e. Suri tauladan yang baik *

8. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa tergolong sebagai..
a. Hamba Allah dan rasul-Nya *
b. Tuhan
c. Tuhan umat Kristen
d. Bukan utusan Allah
e. Orang yang tidak wajib di imani

9. Mukjizat menurut bahasa artinya..
a. Kesaktian
b. Kehormatan
c. Yang melemahkan *
d. Kehebatan
e. Membenarkan

10. Orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya adalah..
a. Kyai
b. Nabi
c. Rasul *
d. Ulama
e. Wali

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Perilaku Taat pada Aturan, Kompetitif dalam Kebaikan, dan Etos Kerja

11. Nabi Muhammmad saw. adalah teladan yang baik bagi semua manusia di bumi ini. Beliau mendapatkan gelar..
a. Uswatun hasanah
b. Sidiq
c. Khalilullah
d. Al-Amin *
e. Ulul azmi

12. Iman kepada rasul memiliki arti..
a. Membenarkan berita yang tidak jelas dari rasul
b. Yakin bahwa allah benar-benar mengutus rasul *
c. Meyakini tidak semua rasul itu maksum
d. Mengingkari rasul dan nabi yang tidak diketahui namanya
e. Mengamalkan semua syariat rasul

13. Buah iman kepada rasul adalah..
a. Menjadikan rasul sebagai teman dalam hidupnya
b. Mengetahui seluk beluk kisah kehidupan rasul
c. Menjadikan teladan dalam hidupnya *
d. Mengagumi karena statusnya manusia sangat suci
e. Bersahabat dengan rasul mendapatkan kenikmatan tersendiri

14. Yang bukan tugas rasul di bawah ini adalah..
a. Mengajarkan manusia agar bertauhid yang benar
b. Menipu manusia dengan mengatakan dirinya tuhan *
c. Meluruskan manusia agar beribadah dengan benar
d. Memberitakan ancaman dan janji Allah SWT
e. Memperbaiki tatanan hidup manusia agar bersosialisasi dengan baik

15. Iman kepada rasul harus diiringi dengan perbuatan..
a. Menyanggah isi wahyunya
b. Memprovokasi kejelekannya
c. Memboikot isi ajarannya
d. Mengikuti perintahnya *
e. Menolak ajakannya

16. Di bawah ini yang tidak termasuk perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada rasul adalah..
a. Menjunjung tinggi risalah (ajaran Allah SWT yang disampaikan rasul-Nya).
b. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal, sesuai dengan keahliannya
c. Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah SWT
d. Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan rasulullah SAW
e. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi dan mengharapkan pujian orang lain *

17. Di bawah ini yang tidak termasuk hikmah beriman kepada rasul Allah SWT adalah..
a. Makin sempurna imannya
b. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.
c. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya
d. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik apabila ada orang lain *
e. Memiliki teladan dalam hidupnya

18. Kelebihan atau kemampuan luar biasa yang diberikan kepada nabi untuk menguatkan dakwahnya adalah..
a. Karamah
b. Wasiat
c. Mu’jizat *
d. Kiramat
e. Maunah

19. Sifat wajib bagi para rasul adalah..
a. Wujud, qidam, baqa’, mukhalafatu lil hawadisi
b. Siddiq, amanah, tablig, dan fathanah *
c. Siddiq, amanah, tablig, dan baladah
d. Kazib, khianat, tablig, dan baladah
e. Siddiq, amanah, kazib, dan fathanah

20. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu..
a. Siddiq, amanah, tablig, dan fathanah
b. Kazib, khianat, kitman, dan fathanah
c. Siddiq, khianat, kitman, dan baladah
d. Kazib, khianat, kitman, dan baladah *
e. Siddiq, khianat, tablig, dan fathanah

BACA JUGA : Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan

21. Para rasul dipilih oleh Allah SWT. dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas rasul itu adalah sebagai berikut, adalah..
a. Menunjukkan jalan yang lurus bagi orang arab saja
b. Sebagai beban bagi manusia
c. Memberi kabar gembira kepada orang kafir dan memberi peringatan kepada orang mukmin.
d. Menyampaikan risalah dari rasul sebelumnya.
e. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk meng-Esa-kan Allah SWT dan menjauhi perilaku musyrik (menyekutukan Allah) *

22. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan sifat wajib bagi rasul yaitu..
a. Sidiq
b. Tablig *
c. Al-Amin
d. Amanah
e. Fatanah

23. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Hal ini sesuai dengan sifat mustahil bagi rasul, yaitu..
a. Baladah *
b. Kazib
c. Kitman
d. Amanah
e. Khianat

24. Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul tetap meninggal sebagai mana makhluk lainnya. Hal ini sesuai dengan sifat..
a. Wajib bagi rasul
b. Jaiz bagi rasul *
c. Sunat bagi rasul
d. Mustahil bagi rasul
e. Haram bagi rasul

25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini!
1) Tanda beriman kepada para nabi dan rasul adalah membenarkan kenabian dan kerasulan mereka
2) Hidup sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah bukti keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW
3) Teguh dalam memegang kebenaran, dan gigih dalam memperjuangkan agama Allah SWT adalah perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Nabi dan Rasul
4) Jumlah Nabi dan Rasul adalah 25 orang
5) Nabi Muhammad saw memiliki sifat-sifat sidiq, amanah, tablig, risywah, dan fathanah
Dari pernyataan-pernyataan di atas, pernyataan yang benar adalah..
a. 1, 2, dan 3 *
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 45
d. 1, 3, dan 5
e. 2, 4, dan 5

26. Perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada nabi dan rasul adalah sebagai berikut, kecuali..
a. Hidup sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad SAW
b. Gemar dan memperbanyak membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW
c. Menjauhi sejauh-jauhnya semua perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW
d. Aktif dan giat dalam mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia.
e. Menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menyangkut masalah-masalah pribadi dan ritual saja *

27. Perintah untuk mengimani nabi dan rasul Allah SWT terdapat dalam..
a. Q.S. Al-Baqarah 2:136 *
b. Q.S. Al-Baqarah 2:126
c. Q.S. Al-Baqarah 2:116
d. Q.S. Al-Baqarah 2:156
e. Q.S. Al-Baqarah 2:176

28. Perbuatan sehari-hari yang mencerminkan perilaku beriman kepada rasul- rasul Allah kecuali..
a. Menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam perilaku sehari-hari; mulai dari salat, zakat, puasa, haji, menerima tamu, belajar mengajar, makan, minum, dan lain sebagainy
b. Membaca salawat atas Nabi, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, selepas salat, atau ketika berzikir. Mendoakan keluaga dan sahabat Nabi SAW, serta mencintai para ulim ulama, yang oleh Nabi disebut sebagai warasatul anbiy’ (pewaris para Nabi)
c. Mendakwahkan Islam dan menegakkan aktivitas amar makruf nahi ‘anil mungkar di tengah masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh para Rasul Allah SWT
d. Teguh dalam memegang dan membela kebenaran, sabar dalam menerima cobaan dan resiko dakwah, serta tidak patah semangat dalam menghadapi permusuhan dan perlawanan dari orang-orang yang ingkar
e. Berbuat yang menguntungkan untuk diri sendiri *

29. Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap rasul Allah, kecuali..
a. Menjaga dan meningkatkan keimanan dengan cara menjauhi kesyirikan
b. Bisa menarik pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan rasul allah dalam mendakwahkan risalah allah swt
c. Hidup sejalan dengan sunnah nabi saw
d. Bila mempunyai keinginan selalu berziarah *
e. Menyakini bahwa risalah tersebut berasal dari allah swt

30. Sebutan bagi para nabi yang memilki kesabaran yang sangat tinggi disebut..
a. Ulul ambiya’
b. Ulul azmi *
c. Rahmatan lil’alamin
d. Al amin
e. Khalilullah

Itu lah Kumpulan Soal Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Pendidikan Agama Islam Kelas XI Tentang Iman kepada Rasul Allah semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.

No More Posts Available.

No more pages to load.