Kumpulan Soal Ujian Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Alam IPA Kelas 10 Tentang Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita

oleh -171 views

Berbagiruang.com – Berikut adalah Kumpulan Soal Ujian Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Alam IPA Kelas 10 Tentang Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Dengan adanya soal latihan ini semoga bisa sebagai bahan pembelajaran dan latihan sebelum menghadapi ujian.

1. Pernyataan yang paling benar mengenai hukum Lavoisier adalah..
a. Massa molekul zat pereaksi sama dengan massa molekul zat hasil reaksi
b. Massa pereaksi sama dengan massa hasil reaksi *
c. Perbandingan unsur senyawa pereaksi dan hasil reaksi tetap
d. Volume zat pereaksi sama dengan volume zat hasil reaksi
e. Jumlah mol pereaksi sama dengan jumlah mol hasil reaksi

2. Pernyataan yang benar mengenai hukum perbandingan tetap adalah..
a. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap
b. Dalam suatu senyawa perbandingan massa unsur-unsur selalu tetap *
c. Perbandingan massa materi yang menyusun campuran selalu tetap
d. Perbandingan massa materi yang menyusun campuran selalu berubah-ubah
e. Dalam suatu senyawa perbandingan massa unsur selalu berubah

3. “Dalam reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama”, adalah bunyi hukum..
a. Hukum Perbandingan Tetap
b. Hukum Perbandingan Volume
c. Hukum Perbandingan Berganda
d. Hipotesis Avogadro
e. Hukum Kekekalan Massa *

4. Pada temperatur dan tekanan yang sama,volume suatu gas sebanding dengan jumlah mol gas yang terdapat didalamnya,hipotesis tersebut dikemukakan oleh..
a. Proust
b. Boyle
c. Avogadro *
d. Lavoisier
e. Dalton

5. Setiap 2 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan 3 liter gas oksigen menghasilkan 2 liter gas oksida nitrogen. Jika volume diukur pada tekanan dan suhu yang sama, tentukan rumus molekul oksida nitrogen tersebut!
a. NO
b. NO3
c. N2O3 *
d. N3O2
e. Na2O

6. Pada reaksi pembuatan gas amonia, persamaan reaksinya:
N2(g) + 3 H2(g) –> 2 NH3(g)
Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi di atas adalah..
a. Gas amonia disebut zat pereaksi
b. Gas nitrogen dan gas hidrogen disebut zat hasil reaksi
c. Ketiga fase dalam reaksi di atas sama, yaitu fase cair
d. Angka 3 pada gas hidrogen dinamakan indeks reaksi
e. 2 molekul gas amonia adalah zat hasil reaksi *

7. Suatu contoh hukum perbandingan berganda Dalton adalah pembentukan pasangan senyawa..
a. H2O dan HCl
b. CH4 dan CCl4
c. SO2 dan SO3 *
d. CO2 dan NO2
e. NH3 dan PH3

8. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon monoksida adalah 3:4. Jika 9 gram karbon direaksikan dengan 16 gram oksigen maka setelah reaksi adalah..
a. Tersisa oksigen 7 gram dan terbentuk karbon monoksida 18 gram
b. Tersisa oksigen 4 gram dan terbentuk karbon monoksida 21 gram
c. Hanya terdapat 21 gram karbonmonoksida
d. Hanya terdapat 25 gram karbonmonoksida *
e. Tersisa karbon 4 gram dan terbentuk karbon monoksida 21 gram

9. “Massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama atau tetap”, merupakan pernyataan dari..
a. Albert Einstein
b. Antoine Laurent Lavoisier *
c. John Dalton
d. Jons Jacob Berzelius
e. Joseph Louis Proust

10. Diantara pasangan senyawa berikut yang memenuhi hukum kelipatan berganda adalah..
a. MgO dan Mg3N2
b. SO2 dan H2S
c. NO2 dan N2O *
d. H2O dan H2S
e. NH3 dan CH4

BACA JUGA : Kumpulan Soal Ujian Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Alam IPA Kelas 10 Tentang Kimia Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan 2030

11. Sebanyak 20 ml senyawa alkana CxHy dibakar sempurna dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksoda dan air dengan volume masing-masing 60 ml dan 80 ml dalam keadaan suhu dan tekanan tetap. Maka rumus senyawa alkana tersebut adalah..
a. CH4
b. C2H6
c. C3H8 *
d. C4H10
e. C5H12

12. Gas hidrogen yang volumenya 10 liter direaksikan dengan gas oksigen yang volumenya 10 liter membentuk uap air. Bila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka berapakah volume maksimum uap air yang dapat dihasilkan?
a. 15 L
b. 20 L
c. 5 L
d. 10 L *
e. 25 L

13. Pada peristiwa korosi (perkaratan) logam besi bereaksi dengan udara (oksigen) membentuk besi (III) oksida. Persamaan reaksi yang sesuai dengan peristiwa perkaratan adalah..
a. Fe (s) + O2 (g) → Fe2O3 (s)
b. 4 Fe (s) + 3 O2 (g) → 2 Fe2O3 (s) *
c. Fe (s) + O2 (g) → FeO2 (s)
d. Fe (s) + O2 (g) → FeO (s)
e. 2 Fe (s) + O2 (g) → 2 FeO3 (s)

14. Jika sepotong besi dibiarkan di udara sehingga semua menjadi karat besi, maka massa karat besi..
a. Sama dengan massa besi semula
b. Lebih kecil dari massa besi mula-mula
c. Lebih besar dari massa besi mula-mula *
d. Setengah massa besi mula-mula
e. Seperempat massa besi mula-mula

15. Serbuk tembaga (II) oksida larut dalam asam klorida membentuk tembaga (II) klorida dan air. Persamaan reaksi setara dan lengkap dari reaksi tersebut adalah..
a. Cu2O (s) + HCl (aq) → Cu2Cl (aq) + H2O (l)
b. Cu2O (s) + 2 HCl (aq) → 2 Cu2Cl (aq) + H2O (l)
c. CuO (s) + HCl (aq) → CuCl (aq) + H2O (l)
d. CuO (s) + 2 HCl (aq) → CuCl2 (aq) + H2O (l) *
e. Cu2O (s) + 4 HCl (aq) → 2 CuCl2 (aq) + 4 H2O (l)

16. Logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida membentuk larutan magnesium klorida dan gas hidrogen maka persamaan reaksi yang benar adalah..
a. Mg (s) + 2 HCl (aq) → MgCl (aq) + H2 (g)
b. Mg (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + 2 H2 (g)
c. 2 Mg (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g)
d. Mg (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g) *
e. 2 Mg (s) + 2 HCl (aq) → Mg2Cl (aq) + H2 (g)

17. Diketahui persamaan reaksi:
2 Al(s) + 6 HCl(aq) –> 2 AlCl3(aq) + 3 H2(g)
Dari persamaan reaksi di atas, yang merupakan reaktan adalah..
a. Al dan H2
b. HCl dan AlCl3
c. Al dan HCl *
d. Al dan AlCl3
e. AlCl3 dan H2

18. Diantara reaksi berikut yang sudah setara adalah..
a. H2 + O2 → H2O
b. N2 + 3H2 → 2NH3 *
c. Mg + HCl → MgCl2 +H2
d. C + O2 → CO
e. SO2 + 3O2 → SO3

19. Dari reaksi :
Cu + 2NHO3 → Cu(NO3)2 + H2
Yang disebut zat produk adalah..
a. HNO3
b. Cu dan HNO3
c. HNO3 dan H2
d. Cu(NO3)2 + H2 *
e. Cu(NO3)2

20. Diantara kelompok senyawa berikut yang merupakan rumus empiris adalah..
a. P2O5 dan CH2O *
b. P4O10 dan C4H8
c. (COOH)2 dan C5H6
d. C6H12O6 dan C2H6O
e. C3H8 dan C6H14

BACA JUGA : Kumpulan Soal Ujian Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Alam IPA Kelas 10 Tentang Virus dan Peranannya

21. “Senyawa selalu memiliki perbandingan tertentu dan tetap”, merupakan pernyataan dari..
a. John Dalton
b. Antoine Laurent Lavoisier
c. Albert Einstein
d. Democritus
e. Joseph Louis Proust *

22. “Volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana”. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah..
a. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume untuk gas-gas pada P dan T yang sama *
b. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah atom untuk gas-gas pada P dan T yang sama
c. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan massa untuk gas-gas pada P dan T yang sama
d. Perbandingan molekul sama dengan perbandingan massa untuk gas-gas pada P dan T yang sama
e. Perbandingan volume sama dengan perbandingan massa untuk gas-gas pada P dan T yang sama

23. Massa atom relatif suatu unsur adalah..
a. Massa rata-rata 1 atom unsur tersebut dibandingkan dengan massa rata-rata 1 atom karbon-12
b. Massa rata-rata 1 atom karbon-12 dibandingkan dengan massa rata-rata 1 atom unsur tersebut
c. Massa rata-rata 1 atom unsur tersebut dibandingkan dengan 1/12 massa rata-rata 1 atom karbon-12 *
d. Massa rata-rata 1 atom unsur tersebut dibandingkan dengan 12 kali massa rata-rata 1 atom karbon-12
e. 1/12 massa rata-rata 1 atom karbon-12 dibandingkan dengan massa rata-rata 1 atom unsur tersebut

24. Skala massa atom relatif unsur-unsur secara internasional adalah dibandingkan dengan..
a. Massa 1 atom H-1
b. Massa 1 atom C-12
c. Massa 1 atom O-16
d. 1/12 massa 1 atom C-12 *
e. 1/12 massa 1 atom O-16

25. Persamaan reaksi dari pembuatan gas amonia adalah sebagai berikut:
N2(g) + 3H2(g) 🡪 2NH3(g)
Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi tersebut adalah..
f. Gas amonia disebut zat pereaksi
a. Angka 3 pada gas hidrogen dinamakan indeks reaksi
b. Gas nitrogen dan gas hidrogen disebut zat hasil reaksi
c. Dua molekul gas amonia adalah zat hasil reaksi *
d. Ketiga fase dalam reaksi tersebut sama, yaitu fase cair

26. Jika 14 g gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan 17 g gas amonia, jumlah gas hidrogen yang bereaksi adalah..
a. 1
b. 2
c. 3 *
d. 4
e. 5

27. Apel yang sudah digigit, jika didiamkan di udara terbuka lama kelamaan akan menjadi cokelat. Peristiwa ini disebut dengan browning. Peristiwa browning termasuk jenis reaksi..
a. Reaksi pembakaran
b. Reaksi perkaratan
c. Reaksi fermentasi
d. Reaksi oksidasi *
e. Reaksi penguraian

28. Reaksi perkaratan terjadi saat besi terus menerus terkena air dan udara yang mengandung gas oksigen (O2). Timbul lapisan tipis berwarna kemerahan (Fe2O3.xH2O) pada permukaan besi, berikut persamaan reaksi perkaratan yang belum setara Fe(s) + O2(g) + xH2O(l) → 2 Fe2O3.xH2O(s).
Berdasarkan persamaan reaksi di atas maka ciri – ciri reaksi yang nampak berdasarkan persamaan reaksi perkaratan adalah..
a. Tidak terjadi perubahan warna
b. Timbul endapan *
c. Timbul gas
d. Menghasilkan panas
e. Terjadi sublimasi

29. Penamaan zat berikut yang tidak benar adalah..
a. AlCl3 = alumunium klorida
b. MgCl2 = magnesium diklorida
c. Na2SO4 = natrium sulfat
d. Cu2S = tembaga (I) sulfida
e. Na2O = natrium oksida

30. Reaksi berikut yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa adalah..
a. 15 gram belerang + 10 gram oksigen 10 gram belerang dioksida *
b. 14 gram nitrogen + 32 gram oksigen 46 gram nitrogen dioksida
c. 1 gram karbon + 1,33 gram oksigen 2,33 gram karbon monoksida
d. 1 gram hidrogen + 8 gram oksigen 9 gram air
e. 5 gram tembaga + 10 gram belerang 15 gram tembaga (II) sulfida

Itu lah Kumpulan Soal Ujian Pilihan Ganda Berserta Kunci Jawaban Ilmu Pengetahuan Alam IPA Kelas 10 Tentang Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan latihan untuk mengasah materi lebih dalam. Semoga bermanfaat.